bimber

Strona Główna 
Forum
News
Teoria
 Bezpieczeństwo
 Etanol
 Fermentacja
 Destylacja
 Rektyfikacja
Aparatura
Budowa
Produkcja
Galeria
FAQ Czarnej Oliwki
Linki
Download

vsop
bimber_hobby
wendliny_domowe
przerwa
Rektyfikacja

Czyli wielokrotna destylacja...

Rektyfikację stosujemy w celu podwyższenia czystości spirytusu, podniesienia jego mocy i maksymalnego pozbycia się niepożądanych substancji.


Za Wikipedią...

"Rektyfikacja - z fizycznego punktu widzenia jest to proces wielokrotnej destylacji, w którym każdy stopień procesu jest zasilany produktem (destylatem) poprzedniego. Jednak z technologicznego punktu widzenia rektyfikacja jest procesem jednostkowym, w którym składniki bardziej lotne są odbierane, a mniej lotne wracają do procesu. Rektyfikacja w warunkach przemysłowych zachodzi w specjalnych kolumnach rektyfikacyjnych zapewniających adiabatyczne warunki procesu, choć czasami stosuje się też kolumny z płaszczem chłodzącym lub grzejnym, oraz kolumny strefowe, w których na pewnym odcinku są one ogrzewane a na innym chłodzone, po to aby zapewnić maksymalną jej sprawność."

schemat Kolumna rektyfikacyjna półkowa o działaniu okresowym:
1 - kolumna rektyfikacyjna, 2 - podgrzewacz, 3 - skraplacz, 4 - doprowadzenie surówki, 5 - wylot gazów, 6 - zawrót (orosienie), 7 - odprowadzenie destylatu, 8 - ciecz wyczerpana.

Zasada działania: na dole kolumny umieszcza się kolbę lub kadź z destylowaną cieczą, zaś o jej góry umieszcza się głowicę, której zadaniem jest częściowe zawaracanie skraplanej cieczy spowrotem do kolumny i częściowe kierowanie jej do odbioru. Kolumny rektyfikacyjne działają zawsze w układzie przeciwprądu. Z góry do dołu spływa w nich, pod wpływem grawitacji, skroplona ciecz, zaś od dołu do góry podążają opary destylowanej substancji. Na skutek tego opary znajdują się w stałym kontakcie z cieczą. Wewnątrz kolumny występują elementy konstrukcyjne, które dodatkowo zwiększają powierzchnię kontaktu cieczy z oparami. W najprostszym przypadku są to półki z wąskimi otworami. W teorii rektyfikacji przyjmuje się, że na jednej półce następuje pojedynczy akt destylacji (czyli odparowanie i ponowne skroplenie cieczy). W praktyce jednak kolumn półkowych się nie stosuje lecz zamiast tego używa się dość skomplikowanych kształtek, którymi wypełnia się kolumny, lub też stosuje się wypustki wychodzące ze ścianek kolumny do jej wnętrza.

Efektywność kolumn podaje się jednostkach zwanych półkami teoretycznymi - które są równe pojedynczemu aktowi destylacji. Jeśli kolumna ma np: 100 półek teoretycznych oznacza to, że w jej wnętrzu następuje rozdział równy 100 aktom zwykłej destylacji. Na efektywność działania kolumny, oprócz wypełnienia, mają też wpływ warunki, w jakich odbywa się rektyfikacja - ciśnienie, temperatura i stosunek cieczy zawracanej do odbieranej. Czym większy udział cieczy zawracanej do odbieranej tym lepszy rozdział. Zwiększanie tego udziału skutkuje też jednak dłuższym czasem całego procesu i wzrostu jego kosztów. Najlepszy rozdział uzyskuje się przy zachowaniu identycznego ciśnienia i temperatury na całej długości kolumny. Na ciśnienie nie można mieć jednak bezpośredniego wpływu, natomiast temperaturę kontroluje się za pomocą stosowania tzw. płaszczy termicznych."

up GóraDzisiaj